Data importu: 2024-06-24 03:07:02.452273+02; wersja bazy danych: 41
Dorobek Naukowy 2.0 — © 2021 – 2024 Politechnika Rzeszowska
Wersja 0.94.1 (2024-04-26:33a3c68)
Uwagi do systemu