Data importu: 2023-03-21 03:06:52.759152+01; wersja bazy danych: 27
Dorobek Naukowy 2.0 — © 2021 – 2022 Politechnika Rzeszowska
Wersja 0.7.2 (2023-03-10:ca79eef)
Uwagi do systemu