Data importu: 2023-03-30 03:06:51.748695+02; wersja bazy danych: 27
Dorobek Naukowy 2.0 — © 2021 – 2022 Politechnika Rzeszowska
Wersja 0.8.2 (2023-03-28:c1e40d7)
Uwagi do systemu