Data importu: 2023-02-04 03:07:49.715958+01; wersja bazy danych: 25
Dorobek Naukowy 2.0 — © 2021 – 2022 Politechnika Rzeszowska
Wersja 0.6.9 (2022-12-04:9b23adc)
Uwagi do systemu