Data importu: 2022-08-20 03:07:08.143774+02; wersja bazy danych: 24
Dorobek Naukowy 2.0 — © 2021 – 2022 Politechnika Rzeszowska
Wersja 0.6.8 (2022-07-20:fe1d324)
Uwagi do systemu